Category - אתיקה ורפואה

מלאכת תופר במלאכת הרופא

פרשת מטות-מסעי תש”פ תפירה לזמן – שימוש במדבקות, בשדכן, והדבקת רך על קשה בשבועות הקרובים נעסוק בסייעתא דשמיא בהלכות שבת הקשורות למלאכתו של הרופא, במקביל ללימוד נושאים אלה בבית המדרש שלנו. נביא את עיקרי הסוגיות, על...

טיפול רפואי שלא בהסכמת החולה (2)

מתי אין לכפות טיפול רפואי; ההימנעות מכפיה ככל הניתן; חובת שיקול הדעת שלא להזיק לחולה באמצעות הכפיה פרשת בשלח תשפ”א במאמר הקודם עסקנו ביסודות ההלכה בנושא כפיית טיפול רפואי. ראינו, שבניגוד לעמדה האתית-רפואית המקובלת...

טיפול רפואי שלא בהסכמת החולה (1)

פרשת בא תשפ”א באתיקה רפואית, האוטונומיה של החולה הפכה במרוצת השנים לאחד העקרונות הבסיסיים של הטיפול בחולה. אוטונומיה זו, המושתתת על ערכים ליברליים של כבוד האדם וחירות הפרט, שמהם נגזר חופש בחירה (אך גם על תפיסה...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed