Category - הלכה

איך עורכים קידוש עם סבא שאינו הוגה היטב את המילים?

כמה גורמים עלולים לגרום לאדם, בפרט לעת זקנתו, לקשיים בהגייה תקנית של מילים ומשפטים. קשיים אלו יכולים להתבטא בגמגום, בבליעה של הברות שונות, וכן במלמול – כלומר דיבור בשפה רפה ובקול נמוך. דיבור כזה עלול לגרום בעיה הלכתית...

האם חובה להוציא ממון בכדי להימנע מחילול שבת עבור פיקוח נפש?

בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק לב) כותב הרב יהושע נויבירט זצ”ל: “חולה שיש בו סכנה שדרוש לו אוכל חם כדי לחזקו ולסעדו, ואין במקום אוכל חם הראוי לו, או שהאוכל החם אינו טרי די צרכו של החולה, וכל חולה מסוכן שדרושה לו...

חתימה על הסכמה לניתוח בשבת

אחד העקרונות האתיים והמשפטיים ברפואה קובע כי על הצוות הרפואי לקבל את הסכמתו של המטופל לפני ביצוע כל פעולה משמעותית כמו ניתוח וכדומה. על הצוות לתאר לחולה נאמנה את האבחנה המדויקת של מצבו, את ההשלכות של אי-טיפול, את מהות...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.