Category - אורח חיים

צום יום הכיפורים בתקופת הקורונה – חולים, מבודדים והדרכה לצוותים רפואיים

שבת שובה – פרשת האיזנו תשפ”א ביום הכיפורים התחייבנו בחמישה עינויים: אכילה, שתיה, סיכה, רחיצה ותשמיש המיטה (שו”ע סימן תרט”ו). להלן נפרט מספר הלכות הרלוונטיות במיוחד לשנה זו – בצל מגיפת הקורונה...

מלאכת קושר במלאכת הרופא חלק ג’

פרשת ראה תש”פ קשירת תפרים; שימוש בחוט נמס; קשירת תחבושת א. שימוש בצמיד זיהויבמאמרנו מן השבוע שעבר פתחנו בבירור דינו של שימוש באזיקון והעלינו כמה צדדים בדין זה.מסקנתנו הייתה שבאזיקון העומד לזמן קצר אפשר להשתמש...

מלאכת תופר במלאכת הרופא

פרשת מטות-מסעי תש”פ תפירה לזמן – שימוש במדבקות, בשדכן, והדבקת רך על קשה בשבועות הקרובים נעסוק בסייעתא דשמיא בהלכות שבת הקשורות למלאכתו של הרופא, במקביל ללימוד נושאים אלה בבית המדרש שלנו. נביא את עיקרי הסוגיות, על...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed