Category - יורה דעה

ומבשרך אל תתעלם

ומבשרך אל תתעלם view shiur in english בכל הדורות, הצטיין עם ישראל במיוחד במצוות הצדקה וגמילות החסדים. הערבות ההדדית בין יהודי לחברו היא התשתית החברתית המייחדת את החברה היהודית מזו הנכרית. גם הסיוע הרפואי אינו חריג בהקשר...

ביקור חולים בטלפון: תכלית המצווה למול אופן הביצוע שלה

פרשת וירא תשע״ט נאמר בפרשתנו: וירא אליו ה’ באלני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום (בראשית יח, א) ומבאר רש”י: וירא אליו, לבקר את החולה. אמר רב חמא בר חנינא, יום שלישי למילתו היה, ובא הקב”ה ושאל...

בשר בחלב, חלב וגבינת עכו”ם – בתרופות המכילות לקטוז

לקטוז (lactose), המכונה “סוכר חלב”, משמש בתעשיית התרופות באופן ניכר, ולכן יש לברר את דינו מבחינת כשרות – כחלב נכרי או חלב בהמה טמאה, ומבחינת דינו כחלב לענין בשר בחלב. נקדים לתאר את הפקת הלקטוז. בתהליך ייצור...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.