Category - זקנה רפואה והלכה

מעמד קרובי משפחה בקבלת החלטה על הפסקת טיפול בחולה סופני

מעמד קרובי משפחה בקבלת החלטה על הפסקת טיפול בחולה סופני view shiur in English אחד הנושאים הרגישים ביותר במכלול הדיונים ברפואה והלכה עוסק בשאלת הטיפול הרפואי בחולה סופני. גדולי הפוסקים עוסקים בעשרות תשובות בשאלה האם מותר...

זקנה, רפואה והלכה

סדרת מאמרים מפני שיבה תקום והדרת פני זקן פרק שני  נאמר בתורה: “מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן” (ויקרא י”ט ל”ב). פסוק מפורסם זה, שהכל רגילים לצטטו כמחייב לכבד את הזקנים, נתון למעשה במחלוקת...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.