Category - טכנולוגיה

האם מותר לשאוב חלב בשבת?

פרשת וירא תש”פ ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקוניו (בראשית כא, ז) בעבר, הנקה הייתה צורת ההזנה הבלעדית של תינוקות. עבור תינוקות שלא יכלו לינוק מאמם, היה צורך בשירותיה של מינקת. ללא חלב אם חייו...

“שינוי” במלאכות שבת וברישום רפואי בשבת

פרשת ויקהל- פקודי תש”פ “ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש, שבת שבתון לה’, כל העושה בו מלאכה יומת” (שמות לה, ב) אחד הכללים היסודיים באיסורי השבת הוא “מלאכת מחשבת”. כלל זה...

האם מותר לעבור על איסורי תורה כדי להציל אדם מעיוורון?

פרשת תולדות תש”פ ויהי כי זקן יצחק, ותכהין עיניו מראות (בראשית כז, א) שאלת מעמדו של הסומא בהלכה מהווה סוגיא עמוקה ורחבה הכוללת נושאים רבים. אחת השאלות המרכזיות עוסקת ברפואתו של אדם במטרה למנוע עיוורון. במסגרת הדיון...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.