Category - מועדים

ספירת העומר למי שצפוי לעבור ניתוח באחד הימים ולחולה אלצהיימר

בימים אלו אנו בעיצומה של ספירת העומר. במאמר זה נדון בעז”ה בשתי שאלות מרתקות הקשורות במצבים רפואיים מסויימים והשפעתם על הלכות הספירה. ביסוד דין ספירת העומר ישנה מחלוקת ראשונים חשובה. דעת הבה”ג היא, שספירת כל...

צחצוח שיניים ותקיעות למי שבטוח שידמם מחמתם

מאמר זה יעסוק בס”ד בשתי שאלות, האחת מצויה ביותר והשניה נדירה יותר, שהתשובות להן בפועל ידועות למדי, אך המהלך ההלכתי מאחריהן אינו נהיר לרוב העולם, מאחר שהוא עוסק בכללים היסודיים של הלכות שבת. לכן המטרה המרכזית של...

שיעור 4: תרופות ביום הכיפורים; פגימת מים לבליעת התרופה; טיב המזון לחולה שיש בו סכנה

תרופות ביום הכיפורים; פגימת מים לבליעת התרופה; טיב המזון לחולה שיש בו סכנה דבר שאינו ראוי למאכלחולה ואכילה שלא כדרך הנאהפגימת משקיןאיכות המאכל והמשקה בחולה שיש בו סכנה כלל בסיסי באיסורי אכילה שבתורה הוא, שכל דבר שאינו...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.