Category - מועדים

שיעור 4: תרופות ביום הכיפורים; פגימת מים לבליעת התרופה; טיב המזון לחולה שיש בו סכנה

תרופות ביום הכיפורים; פגימת מים לבליעת התרופה; טיב המזון לחולה שיש בו סכנה דבר שאינו ראוי למאכלחולה ואכילה שלא כדרך הנאהפגימת משקיןאיכות המאכל והמשקה בחולה שיש בו סכנה כלל בסיסי באיסורי אכילה שבתורה הוא, שכל דבר שאינו...

שיעור 2: “לב יודע מרת נפשו” – מה עושים במקרה של ויכוח בין מטופל לרופא האם לאכול ביום הכיפורים?

“לב יודע מרת נפשו” – מה עושים במקרה של ויכוח בין מטופל לרופא האם לאכול ביום הכיפורים? סוגיית הגמראמיהו ה”בקי”ההלכהבירור המושג “לב יודע מרת נפשו” סוגיית הגמרא במשנה ביומא (פב, א)...

כיצד ינהגו צוות רפואי, חולה או אשה המטופלת בילדים, הנאלצים להתפלל מוסף של ראש השנה ביחידות?

כיצד ינהגו צוות רפואי, חולה או אשה המטופלת בילדים, הנאלצים להתפלל מוסף של ראש השנה ביחידות? לקראת ימי ראש השנה הבאים עלינו לטובה, ראינו לנכון להעלות כמה נקודות הלכתיות הקשורות לאנשי רפואה, וכן לחולים. פעמים רבות נמנע...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.