Category - פוריות

האם מותר לאשה לסרב לעבור טיפולי פוריות?

פרשת נח תשע”ט וְאַתֶּם פְּרוּ וּרְבוּ שִׁרְצוּ בָאָרֶץ וּרְבוּ בָהּ (בראשית ט, א).  מצות פריה ורביה נחשבת לאחת המצוות המרכזיות והחשובות בעולמו של היהודי. וכך כותב בספר החינוך (מצוה א): משרשי המצוה, כדי שיהיה...

כיצד מוודאים התפתחות עוברית על פי ההלכה?

פרשת במדבר תש”פ “וידבר ה’ אל משה לאמר, ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים, כי לי כל בכור ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד...

האם אדם חייב לקחת תרופה בכדי לקיים פריה ורביה ?

פרשת קרח תש”פ המצוה הראשונה עליה נצטווה האדם היא מצות “פריה ורביה”. במצוה זו מצינו שתי מחלוקות יסודיות. שתיהן נמצאות במשנה במסכת יבמות (ו, ו): “לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים. בית...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed