האם מותר לבן להאשים את הוריו במסגרת טיפול פסיכולוגי?

פרשת כי תבוא תשע״ח ארור מקלה אביו ואמו, וענה כל העם אמן (דברים כז, טז). וברש”י: מקלה אביו – מזלזל, לשון “ונקלה אחיך”. לפירוש זה “מקלה” פירושו מלשון קלות, הבן מתייחס לאביו כאדם קל ולא נכבד...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.