Category - קורונה

ישיבת סוכה לחולים ומלווים בסוכות ציבוריות בבתי חולים ובסוכות פרטיות בתקופת הקורונה

ישיבת סוכה לחולים ומלווים בסוכות ציבוריות בבתי חולים ובסוכות פרטיות בתקופת הקורונה מגפת הקורונה מעלה מדי יום בפני פוסקי ההלכה שאלות חדשות בכל תחומי החיים. בפרט בתקופת החגים, סוגיות רבות הנוגעות לקיום מצוות התורה דורשות...

צום יום הכיפורים בתקופת הקורונה – חולים, מבודדים והדרכה לצוותים רפואיים

שבת שובה – פרשת האיזנו תשפ”א ביום הכיפורים התחייבנו בחמישה עינויים: אכילה, שתיה, סיכה, רחיצה ותשמיש המיטה (שו”ע סימן תרט”ו). להלן נפרט מספר הלכות הרלוונטיות במיוחד לשנה זו – בצל מגיפת הקורונה...

הדרכה הלכתית לצום תענית אסתר לחולים, קשישים, חולי קורונה, מעוברות ומניקות

פרשת תרומה-זכור תשפ”א ביום ה’ הקרוב חלה תענית אסתר. להלן נפרט בקיצור את הלכות התענית. כפי שנראה, תענית זו קלה יותר מכל שאר התעניות, ואף שנהגו לצום ואין לפרוץ גדר, וכן יש בתענית זו ענין סגולי מיוחד והיא עת...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.