Category - Hebrew

סדרת מאמרים בעניין נסיעה וחזרה של אנשי רפואה והצלה לבית חולים בשבת (4)

בשבועות האחרונים עסקנו בהרחבה בהלכה של “התירו סופן משום תחילתן”, שמחמתה ישנו היתר למי שיצא להציל נפשות לשוב לביתו בשבת, אף אחרי שסיים להציל את הנפש. כפי שראינו, ביסוד ההלכה ההיתר מוגבל לאיסורי שבת שאינם אלא...

פרטי הלכה לתענית אסתר, שבת זכור ופורים, עבור צוותי רפואה וסיעוד

אל בית מדרשנו הגיעו מספר שאלות מצויות אצל צוותי רפואה בנוגע לשבת זכור וימי הפורים. להלן נפרט בעז”ה את השאלות ואת התשובות עליהן הלכה למעשה. שאלה: אני אחות, עובדת במשמרת לילה בשבת זכור. האם אני חייבת לשמוע קריאת...

סדרת מאמרים בעניין נסיעה וחזרה של אנשי רפואה והצלה לבית חולים בשבת (2)

א במאמר הקודם הבאנו את מחלוקת הרא”ש והרמב”ם בנוגע למסקנת הסוגיא בהלכה של “התירו סופן משום תחילתן” עבור היוצאים למלחמה להציל נפשות. דעת הרא”ש היא, שבמצב שבו ניצחו ישראל, התירו ללוחמים לחזור...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.