Category - Hebrew

אמירת סליחות מקוצרת לרופא

משולחנו של רב בית החולים שלום הרב שפרונג, רציתי לשאול, מאחר שאני עובד במשמרת הבוקר בבית החולים, ומתחיל לעבוד מאוד מוקדם, אין לי אפשרות להישאר בכל הסליחות, וגם ביחידות אני יכול לומר רק חלק מהסליחות. מה החלק בסליחות הכי...

כפיית ילד קטן לטיפול רפואי

במספר מאמרים (הזמינים כל העת לעיון באתר בית המדרש להלכה ורפואה) עסקנו בעניין כפיה על טיפול רפואי, והראינו כי העמדה הרווחת בפוסקים היא שבמקרים של פיקוח נפש אין סמכות לאדם להחליט על הימנעות מטיפול רפואי מציל חיים. אך...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.