Category - Hebrew

כיצד מתמודדת ההלכה עם סתירות בין חז”ל למחקר הרפואי והמדעי? (2)

כיצד מתמודדת ההלכה עם סתירות בין חז”ל למחקר הרפואי והמדעי? (2) במאמר הקודם הצגנו מספר דוגמאות של הלכות המבוססות על המציאות, בעיקר הלכות שעוסקות באיסורים שמחמת סכנה, וראינו שיש דעות בראשונים שלפיהן איסורים אלו אינם...

שיעור 4: תרופות ביום הכיפורים; פגימת מים לבליעת התרופה; טיב המזון לחולה שיש בו סכנה

תרופות ביום הכיפורים; פגימת מים לבליעת התרופה; טיב המזון לחולה שיש בו סכנה דבר שאינו ראוי למאכלחולה ואכילה שלא כדרך הנאהפגימת משקיןאיכות המאכל והמשקה בחולה שיש בו סכנה כלל בסיסי באיסורי אכילה שבתורה הוא, שכל דבר שאינו...

שיעור 3: יולדת ביום הכיפורים: שיקול דעת היולדת והרופא; בין תענית לצרכים אחרים; בין צרכים רפואיים ליישוב דעת היולדת

יולדת ביום הכיפורים: שיקול דעת היולדת והרופא; בין תענית לצרכים אחרים; בין צרכים רפואיים ליישוב דעת היולדת הלכה פסוקה בשולחן ערוך (סימן תריז, ד): יולדת, תוך שלשה ימים לא תתענה כלל; משלשה עד שבעה, אם אמרה: צריכה אני...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.