Yom Kippur 5780

Taking a Stand

Standing for Birchos Hamitzvah לשיעור בעברית One of the rules of Hilchos Brachos is that they should be recited while standing. The source for this rule is a Drasha cited by the Rishonim on the Pasuk instructing us in...

כיצד מתמודדת ההלכה עם סתירות בין חז”ל למחקר הרפואי והמדעי? (2)

כיצד מתמודדת ההלכה עם סתירות בין חז”ל למחקר הרפואי והמדעי? (2) במאמר הקודם הצגנו מספר דוגמאות של הלכות המבוססות על המציאות, בעיקר הלכות שעוסקות באיסורים שמחמת סכנה, וראינו שיש דעות בראשונים שלפיהן איסורים אלו אינם...

כיצד מתמודדת ההלכה עם סתירות בין חז”ל למחקר הרפואי והמדעי? (1)

כיצד מתמודדת ההלכה עם סתירות בין חז”ל למחקר הרפואי והמדעי? (1) הלכות רבות שקבעו חז”ל מבוססות על הנחות על אודות המציאות, לפי ידיעת חז”ל וחכמי הטבע בדורם. כיום, לא תמיד ההשקפה המדעית תואמת את הנחות היסוד...

שיעור 4: תרופות ביום הכיפורים; פגימת מים לבליעת התרופה; טיב המזון לחולה שיש בו סכנה

תרופות ביום הכיפורים; פגימת מים לבליעת התרופה; טיב המזון לחולה שיש בו סכנה דבר שאינו ראוי למאכלחולה ואכילה שלא כדרך הנאהפגימת משקיןאיכות המאכל והמשקה בחולה שיש בו סכנה כלל בסיסי באיסורי אכילה שבתורה הוא, שכל דבר שאינו...

שיעור 3: יולדת ביום הכיפורים: שיקול דעת היולדת והרופא; בין תענית לצרכים אחרים; בין צרכים רפואיים ליישוב דעת היולדת

יולדת ביום הכיפורים: שיקול דעת היולדת והרופא; בין תענית לצרכים אחרים; בין צרכים רפואיים ליישוב דעת היולדת הלכה פסוקה בשולחן ערוך (סימן תריז, ד): יולדת, תוך שלשה ימים לא תתענה כלל; משלשה עד שבעה, אם אמרה: צריכה אני...

שיעור 2: “לב יודע מרת נפשו” – מה עושים במקרה של ויכוח בין מטופל לרופא האם לאכול ביום הכיפורים?

“לב יודע מרת נפשו” – מה עושים במקרה של ויכוח בין מטופל לרופא האם לאכול ביום הכיפורים? סוגיית הגמראמיהו ה”בקי”ההלכהבירור המושג “לב יודע מרת נפשו” סוגיית הגמרא במשנה ביומא (פב, א)...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.